เกี่ยวกับเรา

อาคเนย์ประกันชีวิต

 

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2489 ด้วยปณิธานที่จะเสริมสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่คนไทย มุ่งหวังให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเกิดความผาสุกมั่นคงภายในครอบครัว โดยยึดมั่นหลักวิชาการแห่งการประกันวินาศภัยและการประกันชีวิตเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และถือประโยชน์ของผู้เอาประกันเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก สำหรับตราสัญลักษณ์ของบริษัทนั้น ใช้ตราพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามฯ ที่สื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่สิ้นสุด โดยผู้เริ่มก่อตั้งกิจการมีด้วยกัน 7 ท่าน คือ

  •  • หลวงดำรงดุริตเรข
  •  • พระยาปรีชานุสาสน์
  •  • นายรองสนิท โชติกเสถียร
  •  • หม่อมเจ้ากมลีสาณ ชุมพล
  •  • พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ ยุคล
  •  • นายพยัพ ศรีกาญจนา
  •  • นายเทียน เหลียวรักวงศ์

 

เริ่มต้นธุรกิจด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับปฐมฤกษ์

 

และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินธุรกิจเกื้อหนุนกันเพื่อให้บริการด้านการประกันชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

vision vision

วิสัยทัศน์

หนึ่งใน 5 ผู้นำตลาดความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพในประเทศไทย

mission mission

พันธกิจ

สร้างนวัตกรรมการประกันชีวิตเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีของลูกค้าและคนไทย

คณะกรรมการบริษัท

นายวัชรา ตันตริยานนท์

ประธานกรรมการ

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ

นางอาทินันท์ พีชานนท์

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน

ดร.อภิชัย บุญธีรวร

กรรมการ และกรรมการลงทุน

นางภฤตยา สัจจศิลา

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน / กรรมการผู้จัดการ

นางสาวไพศรี ชุติวิริยะการย์

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง