Detail
Discount
Help

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว อาคเนย์ประกันชีวิต

 

      บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินธุรกิจประกันชีวิต และบริษัทจะใช้มาตรการสูงสุดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

      บริษัทได้จัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล เปิดเผย และ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน และแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวกับการจัดการ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ท่านโดยท่านสามารถทำความเข้าใจในโยบายดังกล่าว ตามที่ปรากฏด้านล้างนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 02-255-5656

ชื่อเอกสาร ไฟล์เอกสาร
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDF
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น PDF
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้สมัครงาน PDF
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลบุคลากรบริษัท PDF
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง PDF
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องวงจรปิด PDF
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้มาติดต่อ PDF
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า PDF
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต PDF
แบบคำร้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล PDF