บริการเรียกร้องสินไหมทดแทน

แนะนำการ พิจารณาการจ่ายสินไหมค่าทดแทนอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ

คำแนะนำการเรียกร้องสินไหม

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

ประกอบการเรียกร้องทุกฉบับ และตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนนำส่งสำนักงานสาขาหรือสำนักงานใหญ่ เอกสารทุกฉบับต้องไม่มีรอยแก้ไข และผู้เรียกร้องตามเอกสารต้องลงนามด้วยตนเอง หากมีการแก้ไข
ในเอกสารต้องลงนามชื่อกำกับด้วยตนเองทุกครั้ง


ระยะเวลาการพิจารณาสินไหมทุกประเภท

เมื่อเอกสารประกอบครบถ้วน บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาสินไหมภายใน 15 วัน
หมายเหตุ กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้สินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครอง บริษัทฯ อาจจะขยายระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามความจำเป็น และผู้เอาประกันต้องให้ข้อเท็จจริงแก่บริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ จะใช้เวลาและแจ้งผลให้ทราบภายในกำหนด 90 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว


ช่องทางการนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม

 • สำนักงานสาขา
 • ตัวแทนผู้เอาประกันภัย
 • บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหมทดแทน ชั้น 11
  315 อาคารอาคเนย์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
  กรุงเทพมหานคร 10500

การติดตามเรื่องสินไหมทดแทน

ติดต่อฯศูนย์ดูแลลูกค้า โทร 1726 โดยให้แจ้งเลขที่เรียกร้อง หรือ เลขที่กรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัย
ประเภทการเรียกร้องสินไหม เช่น ค่าทดแทนอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ , ผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอก เป็นต้น
ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

การเรียกร้องสินไหม

สินไหมมรณกรรม

การเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ภายใน 14 วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ วันที่ทราบว่าผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันชีวิต


1.เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม ได้แก่

 1. กรมธรรม์
 2. แบบฟอร์มผู้อ้างสิทธิ โดยใช้คำร้อง 1 ฉบับต่อผู้รับประโยชน์ 1 คน
 3. มรณบัตร หากเป็นสำเนา ต้องให้นายทะเบียนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราประจำตำแหน่ง
 4. ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยงวดสุดท้าย
 5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์
  รับรองสำเนาถูกต้อง
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย ฉบับประทับตรา “ตาย” และของผู้รับผลประโยชน์
  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 7. กรณีเสียชีวิตตามธรรมชาติ (จากการเจ็บป่วย) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบเพิ่มเติมจากข้างต้น
  ใบรายงานแพทย์ผู้ทำการรักษาผู้เอาประกันภัยครั้งสุดท้าย
 8. กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ (จากอุบัติเหตุ หรือถูกฆาตกรรม) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบเพิ่มเติมจากข้อ (1)-(6) คือ
 9. - สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของท้องที่
  - สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ สำเนาทั้ง 2 ฉบับต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บันทึก
  ลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านเอกสาร ผู้รับประโยชน์เป็นผู้รับผิดชอบ

เอกสารเพิ่มเติมที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินไหม และแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่


2.ส่งแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมมรณกรรมและชุดเอกสารใช้ประกอบการพิจารณาสินไหม ผ่านช่องทางการนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม


การเรียกร้องประกันภัยสุขภาพผู้ป่วยใน

ผู้เอาประกัน ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล

โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

 • แบบฟอร์มเอกสารใบเรียกร้องเงินค่าทดแทนตามสัญญาเพิ่มเติมฯ
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
 • ใบรับรองแพทย์จากคลินิก หรือโรงพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษา (ต้นฉบับ)
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านเอกสาร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบ
 • - เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องสินไหมกรณีเรียกร้องประกันภัยสุขภาพผู้ป่วยใน ได้แก่ ชุดเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินไหม และแบบฟอร์มการเรียกร้องประกันภัยสุขภาพผู้ป่วยใน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่

  - ส่งแบบฟอร์มการเรียกร้องประกันภัยสุขภาพผู้ป่วยใน และชุดเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินไหม ผ่านช่องทางการนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม


การเรียกร้องการประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก

ผู้เอาประกัน ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำการรักษาครั้งสุดท้าย

โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

 • แบบฟอร์มเอกสารใบเรียกร้องเงินค่าทดแทนตามสัญญาเพิ่มเติมฯ
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
 • ใบรับรองแพทย์จากคลินิก หรือโรงพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษา (ต้นฉบับ)
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านเอกสาร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบ

1. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องสินไหมกรณีเรียกร้องการประกันสุขภาพผู้ป่วยนอกได้แก่

 • ชุดเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินไหม และแบบฟอร์มการเรียกร้องการประกันสุขภาพ
  ผู้ป่วยนอก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่

2. ส่งแบบฟอร์มการเรียกร้องการประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก และชุดเอกสารใช้ประกอบการพิจารณาสินไหม ผ่านช่องทางการนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม


การเรียกร้องประกันภัยทุพพลภาพ และ สูญเสียสายตา

ลูกค้าสามารถดำเนินการเรียกร้องประกันภัยทุพพลภาพ และ สูญเสียสายตา

โดยมีเอกสารประกอบดังนี้


1. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องสินไหมกรณีเรียกร้องประกันภัยทุพพลภาพ และ สูญเสียสายตา ได้แก่

 • ชุดเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินไหม และแบบฟอร์มการเรียกร้องประกันภัยทุพพลภาพ & สูญเสียสายตา สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่

2. ส่งแบบฟอร์มการเรียกร้องประกันภัยทุพพลภาพ & สูญเสียสายตา และชุดเอกสารใช้ประกอบการพิจารณาสินไหม ผ่านช่องทางการนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม


การเรียกร้องประกันภัยทุพพลภาพ และสูญเสียอวัยวะ

ลูกค้าสามารถดำเนินการเรียกร้องประกันภัยทุพพลภาพ และสูญเสียอวัยวะ

โดยมีเอกสารประกอบดังนี้


1. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องสินไหมกรณีเรียกร้องประกันภัยทุพพลภาพ และ สูญเสียอวัยวะ ได้แก่

 • ชุดเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินไหม และแบบฟอร์มการเรียกร้องประกันภัยทุพพลภาพ และสูญเสียอวัยวะ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่

2. ส่งแบบฟอร์มการเรียกร้องประกันภัยทุพพลภาพ และสูญเสียอวัยวะ และชุดเอกสารใช้ประกอบการพิจารณาสินไหม ผ่านช่องทางการนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม


การเรียกร้องการประกันภัยอุบัติเหตุ

ผู้เอาประกัน ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำการรักษาครั้งสุดท้าย


โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

 • แบบฟอร์มเอกสารใบเรียกร้องเงินค่าทดแทนตามสัญญาเพิ่มเติมฯ
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
 • ใบรับรองแพทย์จากคลินิก หรือโรงพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษา (ต้นฉบับ)
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านเอกสาร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบ

1. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องสินไหมกรณีเรียกร้องการประกันภัยอุบัติเหตุ ได้แก่

 • ชุดเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินไหม และแบบฟอร์มการเรียกร้องการประกันภัยอุบัติเหตุ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่

2. ส่งแบบฟอร์มการเรียกร้องการประกันภัยอุบัติเหตุ และชุดเอกสารใช้ประกอบการพิจารณาสินไหม ผ่านช่องทางการนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม


การเรียกร้องการประกันภัยโรคร้ายแรง และโรคมะเร็ง

ลูกค้าสามารถดำเนินการการเรียกร้องการประกันภัยโรคร้ายแรง และโรคมะเร็ง


โดยมีเอกสารประกอบดังนี้


1. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องสินไหมทดแทนการประกันภัยโรคร้ายแรง และการประกันโรคมะเร็ง ได้แก่

 • ชุดเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินไหม และแบบฟอร์มการเรียกร้องการประกันภัยโรคร้ายแรง และ โรคมะเร็ง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่

2. ส่งแบบฟอร์มการเรียกร้องการประกันภัยโรคร้ายแรง และ โรคมะเร็ง และชุดเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินไหม ผ่านช่องทางการนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม


การเรียกร้องการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

ผู้เอาประกัน ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล

 • กรณีบาดเจ็บได้รับการรักษาจากแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องค่าทดแทนได้ 2 วิธี คือ
 • แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการรักษาที่แผนก OPD ของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการให้บริการ เครดิตการรักษาตามวงเงินที่ได้รับการคุ้มครองภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย (กรมธรรม์ PA) และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
 • หากผู้เอาประกันภัยรับการรักษาจากสถานพยาบาลอื่นที่มิใช่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ เพียงจัดส่งใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ให้บริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทน ซึ่งบริษัทจะส่งตรงให้ผู้เอาประกันภัยโดยเร็ว

โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

 • แบบฟอร์มเอกสารใบเรียกร้องเงินค่าทดแทนตามสัญญาเพิ่มเติมฯ
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
 • ใบรับรองแพทย์จากคลินิก หรือโรงพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษา (ต้นฉบับ)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านเอกสาร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบ

1. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องสินไหมกรณีเรียกร้องการประกันภัยอุบัติเหตุ ได้แก่

 • ชุดเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินไหม และแบบฟอร์มการเรียกร้องการประกันภัยอุบัติเหตุ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่

2. ส่งแบบฟอร์มการเรียกร้องการประกันภัยอุบัติเหตุ และชุดเอกสารใช้ประกอบการพิจารณาสินไหม ผ่านช่องทางการนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม


ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ