Detail
Discount
Help

 

รายชื่อบริษัทในเครือบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

และพันธมิตรทางธุรกิจในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการตลาดแบบตรง (Direct Marketing)

 

      ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ให้ความยินยอมแก่บริษัทในเครือ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรทางธุรกิจ ดังปรากฏรายชื่อแนบท้ายนี้ (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ในการเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และ/หรือข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของข้าพเจ้า (“ข้อมูลของข้าพเจ้า”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์เกี่ยวกับความชื่นชอบหรือพฤติกรรมของข้าพเจ้า ทำการวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก พัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และวางแผนการตลาด เพื่อให้แต่ละบริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริม การขาย และข้อเสนอต่างๆ ของบริษัทดังปรากฏรายชื่อในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ที่วิเคราะห์และคัดสรรอย่างเหมาะสมกับข้าพเจ้า รวมถึงยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าระหว่างบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย
      โดยข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เป็นอย่างดีแล้วที่เว็บไซต์ https://www.southeastlife.co.th/pdpa/gth
      ข้าพเจ้ารับทราบว่าการให้ความยินยอมนี้เป็นการให้ความยินยอมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อให้ข้าพเจ้าสามารถรับสิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขายและข้อเสนอต่าง ๆ ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องภายหลังกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้แล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และบริษัทมีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนที่กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม
      หากข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปภายหลังกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับแล้ว ข้าพเจ้าสามารถติดต่อแต่ละบริษัทเพื่อทำการเพิกถอนความยินยอม โดยสามารถตรวจสอบนโยบายการเพิกถอนความยินยอม และ/หรือช่องทางการติดต่อของแต่ละบริษัทได้ที่ https://www.southeastlife.co.th/pdpa/gth

ที่ รายชื่อบริษัท ผลิตภัณฑ์และบริการ (สังเขป) ไฟล์เอกสาร
1 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
315 อาคารไทยกรุ๊ป ชั้นที่ 8-12 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตทุกประเภท
โดยรวมทั้งการประกอบธุรกิจประกันภัยต่อ
PDF
2 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท
รวมทั้งการประกันภัยความรับผิด
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
Link
3 บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
184 ชั้นที่ 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ประกอบธุรกิจการให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งยานยนต์
ชนิดนั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
PDF
4 บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จำกัด
184 ชั้นที่ 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ประกอบธุรกิจกู้ยืม ให้กู้ยืม ให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น
โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม
PDF
5 บริษัท อาคเนย์ มันนี่ รีเทล จำกัด
184 ชั้นที่ 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใต้
การกำกับตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
PDF
6 บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด
71/1 หมู่ที่ 20 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประกอบธุรกิจซื้อขาย รับซื้อของเก่า ขายทอดตลาด
ซ่อมบำรุง ตกแต่งยานพาหนะทุกประเภท
PDF
7 บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จำกัด
315 อาคารไทยกรุ๊ป ชั้นที่ 12 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ประกอบธุรกิจซื้อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น PDF