เพราะคุณคือคนสำคัญ เราจึงใส่ใจบริการ

เพื่อมอบความมั่นคง และความผาสุขในชีวิต

บริการด้านการชำระเบี้ยประกัน

เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันให้กับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ของอาคเนย์ประกันชีวิต โดยลูกค้าของอาคเนย์สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันได้หลากหลายช่องทาง

ชำระผ่านที่ทำการของบริษัทฯ หรือตัวแทนบริษัทฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ

ชำระเป็นเงินสด หรือเช็คสั่งจ่าย “บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” โดยขีดคร่อมเช็คและขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรเครดิต ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โปรดสอบถามข้อมูลก่อนชำระเบี้ยประกันชีวิต

ชำระผ่านเคาน์เตอร์

ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามที่ระบุไว้ในใบเตือนถึงกำหนดชำระเบี้ยประกัน ได้แก่

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคารทหารไทย
ธนชาต

ธนาคารทิสโก้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ชำระทางไปรษณีย์

โดยแนบใบเตือนกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งสามารถชำระได้โดยวิธีดังนี้

ชำระเป็นเช็ค


แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟ สั่งจ่าย “บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” โดยคร่อมเช็คและขีดฆ่า “หรือผู้ถือ”

ชำระเป็นธนาณัติ


ระบุชื่อผู้รับในนาม “บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” และสั่งจ่าย ป.ณ.กลาง กรุงเทพฯ 10501

ชำระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร

โดยสามารถทำด้วย บัญชีออมทรัพย์ , บัญชีกระแสรายวัน กับธนาคารที่เข้าร่วม

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารทหารไทย
ธนชาต

ธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ชำระโดยวิธีหักบัญชีบัตรเครดิต
  • ชำระผ่านเครื่อง EDC ณ.ที่ทำการของบริษัทฯ
  • ชำระโดยหักบัญชีบัตรเครดิตต่อเนื่องทุกงวด (Recurring)
  • ชำระโดยหักบัญชีบัตรเครดิตเป็นครั้งๆ (Mail Order)
ชำระผ่าน Internet สำหรับลูกค้าที่มีบัญชี บัญชีธนาคารที่เข้าร่วม

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชีบริษัท 002-3-08389-1

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชีบริษัท 018-1-13004-0

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชีบริษัท 023-6-06067-8

ชำระผ่านทางโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ สำหรับลูกค้าที่มีบัญชี บัญชีธนาคารที่เข้าร่วม

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชีบริษัท 002-3-08389-1 โทรศัพท์ 02-777-7777

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชีบริษัท 018-1-13004-0 โทรศัพท์ 02-888-8888

ชำระผ่านเครื่อง ATM สำหรับลูกค้าที่มีบัญชี บัญชีธนาคารที่เข้าร่วม

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชีบริษัท 002-3-08389-1

ธนาคารกสิกรไทย รหัสบริษัท 50016

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ