Detail
Discount
Help
policy-loan

 >  Policy Loan  >  บริการเงินกู้ตามกรมธรรม์ อาคเนย์ประกันชีวิต

บริการเงินกู้ตามกรมธรรม์ อาคเนย์ประกันชีวิต

2 พ.ค. 2566

แชร์:

Facebook Icon Twitter Icon Line Icon

รายละเอียด

 • สิทธิในการกู้ขึ้นอยู่กับมูลค่าเวนคืนที่เหลือในกรมธรรม์ กู้ได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าเวนคืนตามกรมธรรม์ของท่าน
 • กรณีขอกู้เงินตามกรมธรรม์จำนวนเงิน 2,000 บาท ถึง 100,000 บาท ท่านสามารถทำรายการผ่าน LINE OA ได้ง่ายๆ ไม่ต้องส่งเอกสารเข้ามายังบริษัทฯ
 • สามารถรับเงินกู้ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อความสะดวก และรวดเร็ว
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณ 5.50%-8% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับแบบประกันของท่าน)

 

 

จุดเด่นของบริการเงินกู้ตามกรมธรรม์

จุดเด่นของบริการเงินกู้ตามกรมธรรม์ Line OA เอกสาร
กู้ง่าย อนุมัติไว ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ (นับตั้งแต่ทำรายการครบถ้วน)   
ไม่ต้องเซ็นสัญญากู้เงิน 
อัตราดอกเบี้ยต่ำ เฉลี่ยประมาณ 5.50%-8% ต่อปี
สามารถกู้มาชำระเบี้ยประกันภัยได้
ไม่ต้องใช้เล่มกรมธรรม์
ชำระเงินคืนเมื่อใดก็ได้ ไม่กำหนดจำนวนเงินคืนขั้นต่ำ แบบลดต้นลดดอก
ได้รับสิทธิและความคุ้มครองชีวิตตามกรมธรรม์เช่นเดิม ในระหว่างการกู้ยืมเงิน
เพิ่มสภาพคล่องในการใช้จ่าย

** ตรวจสอบวงเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามกรมธรรม์ของท่าน ได้ที่ คลิก
สามารถทำรายการด้วยตนเองผ่าน LINE OA และไม่ต้องส่งเอกสาร

กรณีไม่เข้าเงื่อนไขหลังจากท่านได้กรอกข้อมูลทำเรื่องขอกู้กรมมธรรม์ผ่านทางไลน์ กรุณาติดต่อ 0-2255-5656

ขั้นตอนดังนี้

คู่มือกู้เงินกรมธรรม์ออนไลน์

 

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

กรณีจำนวนเงินกู้มากกว่า 100,000 บาท (หรือลูกค้าประสงค์จะยื่นกู้ด้วยการส่งเอกสาร)

กรอกเอกสารการขอกู้เงินตามกรมธรรม์ ดาวน์โหลดได้ที่ คลิก

 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • แนบภาพถ่ายหน้าตรงหน้าคู่กับบัตรประชาชน กรณีผู้เยาว์ : เพิ่มสําเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ พร้อมทั้ง บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ขอให้ปิดข้อมูล "หมู่เลือด" และ "ศาสนา" ในเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนนี้

** ท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในระยะเวลา 3 วันทําการ หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน

ส่งเอกสารมายัง
บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต
315 อาคารไทยกรุ๊ป ชั้น 8-12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

 

การใช้คืนเงินกู้และช่องทางการใช้คืนเงินกู้

สำหรับเงินกู้และดอกเบี้ยค้างชำระถือเป็นหนี้สินผูกพันกรมธรรม์ ซึ่งทำให้มูลค่าของกรมธรรม์ลดลง เมื่อใดเงินกู้และดอกเบี้ยที่ค้างชำระมีมูลค่ามากกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ในขณะนั้น กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับทันที ดังนั้นท่านควรชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามกำหนดเวลา ดอกเบี้ยเงินกู้ที่มิได้ชำระตามเวลาที่กำหนดจะถูกรวมกับเงินต้น เพื่อคำนวณดอกเบี้ยงวดถัดไปในอัตราเดิม การใช้คืนเงินกู้กรมธรรม์ ลูกค้าสามารถดำเนินการใช้คืนได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำ และสามารถลดต้นลดดอกได้ด้วย


ช่องทางการชำระคืนเงินกู้กรมธรรม์

 • โอนเงินพร้อมเพย์ Tax ID No. 0107555000384 บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต
  คำแนะนำ ควรระบุ บันทึกข้อมูลของการชำระเงินไว้เพื่อการตรวจสอบภายหลัง ทั้งนี้ท่านต้องนำส่งหลักฐานการชำระเงินทุกครั้งให้กับบริษัท โดยระบุรายละเอียด "ชำระคืนเงินกู้กรมธรรม์เลขที่ (ระบุกรมธรรม์ของท่าน)"
  อีเมล: dp_finbank@tgh.co.th หรือส่งแฟกซ์ : 02 234 8682 เบอร์ติดต่อ 02 6311331 ต่อ 9302 , 9380
 • ชำระโดยตรงที่ บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น G ถ.สีลม 315 อาคารไทยกรุ๊ป แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ
 • ชำระผ่านตัวแทนประกันชีวิตของท่าน
 • ชำระโดย เช็ค / ดร๊าฟ / แคชเชียร์เช็ค / โปรดสั่งจ่าย “บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)” โดยขีดคร่อมเช็คและขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” กรุณานำส่งหลักฐานใบนำฝากโดยระบุเลขที่กรมธรรม์และวัตถุประสงค์เพื่อชำระเงินกู้ และแจ้งมายังทางฝ่ายการเงินของบริษัทที่อีเมล: dp_finbank@tgh.co.th หรือส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายการเงิน ส่วนติดตามเบี้ยและรับชำระ บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต 315 อาคารไทยกรุ๊ป ชั้น 8-12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

*** การชำระด้วยเช็คจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ บริษัทฯ ได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว ***

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์กู้เงิน

 • เฉพาะกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ และไม่ได้ใช้สิทธิเป็นกรมธรรม์แบบใช้เงินสำเร็จ หรือกรมธรรม์แบบขยายเวลา
 • จำนวนเงินกู้ขึ้นอยู่กับแบบประกันและมูลค่าเวนคืนตามกรมธรรม์ของท่าน สิทธิในการกู้ขึ้นอยู่กับมูลค่าเวนคืนที่เหลือในกรมธรรม์ กู้ได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าเวนคืนตามกรมธรรม์ของท่าน
 • ลูกค้าต้องไม่มีเบี้ยค้างชำระกับทางบริษัทฯ
 • กรมธรรม์แบบบํานาญจะกู้ได้เฉพาะช่วงก่อนเริ่มมีการจ่ายเงินบํานาญ หากกรมธรรม์ถึงช่วงเวลาจ่ายเงินบำนาญแล้ว จะไม่สามารถใช้สิทธิกู้ได้
 • กรมธรรม์ต้องไม่อยู่ระหว่างการดำเนินการจ่ายเงินคืนระหว่างสัญญา
 • ต้องไม่ใช่กรมธรรม์ที่จะถึงวันสิ้นสุดสัญญา ภายใน 1 เดือน

 

คำถามที่พบบ่อย

กู้ผ่าน Line OA ดีกว่ายื่นเอกสารอย่างไร

สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเซ็นเอกสาร สามารถใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง และได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ นับตั้งแต่ทำรายการครบถ้วน

กรมธรรม์ของผู้เยาว์ สามารถกู้ได้หรือไม่ ต้องจัดทำเอกสารอย่างไร

สามารถกู้ได้โดยผู้ปกครองที่ลงนามในใบคำขอเอาประกันกรมธรรม์ ต้องเป็นผู้ลงนามในเอกสารแบบฟอร์มการกู้เงินของบริษัท สามารถยื่นเอกสารการกู้เงินได้ที่สาขาหรือสำนักงานใหญ่ หรือส่งเอกสารมายังบริษัทโดยตรง

สามารถโอนเงินกู้เพื่อนำมาชำระเบี้ยประกันได้หรือไม่

สามารถดำเนินการได้ โดยยื่นเอกสารการกู้เงิน พร้อมทั้งระบุความประสงค์ในการให้โอนเงินกู้ไปชำระค่าเบี้ยประกันลงในแบบฟอร์มของใช้สิทธิ

จะรู้ได้อย่างไรว่าดอกเบี้ยเงินกู้คิดอย่างไร

บริษัท จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามอัตราที่ปรากฏในหน้าตารางกรมธรรม์ของท่าน บวกอีกร้อยละ 2 ต่อปี เช่น ถ้าหน้าตารางกรมธรรม์ของท่าน ระบุว่า การประกันชีวิตใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี ในการคำนวณเบี้ยประกันภัย ฉะนั้น ดอกเบี้ยเงินกู้กรมธรรม์ จะเท่ากับ 3.25 + 2 = 5.25 ต่อปี

กรณีเคยกู้ยืมเงินจากกรมธรรม์แล้ว และต้องการขอกู้ยืมเงินเพิ่มจะต้องทําอย่างไร

กรณีที่เคยกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ไปแล้ว แต่ยังคงมีมูลค่าเงินสดเหลืออยู่ในกรมธรรม์ ท่านสามารถดําเนินการกู้ยืมเงินผ่าน Line OA (ต้องให้บริษัทดำเนินการรายการที่ขอกู้และโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารเสร็จสิ้นก่อน) หรือนําส่งเอกสารมายังบริษัทฯ

กรมธรรม์ไม่ได้แจ้งความประสงค์รับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคารไว้สามารถกู้เงินผ่าน LINE OA ได้หรือไม่

ไม่สามารถกู้ได้ กรมธรรม์ท่านต้องมีบัญชีธนาคารผูกกับกรมธรรม์เพื่อเงินผลประโยชน์ก่อนจึงสามารถกู้เงินผ่าน LINE OA ได้ ท่านสามารถทำรายการแจ้งรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร ได้ง่ายๆ โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และ ภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคารออมทรัพย์ ก่อนทำรายการ แล้วไปทำรายการได้ที่ LINE OA ที่เมนู กรมธรรม์ของฉัน >> จัดการข้อมูลกรมธรรม์ >>บัญชีธนาคารเพื่อรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

จะชำระคืนเงินเงินกู้ได้อย่างไร

บริษัทมีช่องทางการใช้คินเงินกู้ ดังนี้
1. โอนเงินพร้อมเพย์ Tax ID No. 0107555000384 บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต
คำแนะนำ ควรระบุ บันทึกข้อมูลของการชำระเงินไว้เพื่อการตรวจสอบภายหลัง ทั้งนี้ท่านต้องนำส่งหลักฐานการชำระเงินทุกครั้งให้กับบริษัท โดยระบุรายละเอียด "ชำระคืนเงินกู้กรมธรรม์เลขที่ (ระบุกรมธรรม์ของท่าน)"
อีเมล: dp_finbank@tgh.co.th หรือส่งแฟกซ์ : 02 234 8682 เบอร์ติดต่อ 02 6311331 ต่อ 9302 , 9380
2. ชำระโดยตรงที่ บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น G ถ.สีลม 315 อาคารไทยกรุ๊ป แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ
3. ชำระผ่านตัวแทนประกันชีวิตของท่าน
4. ชำระโดย เช็ค / ดร๊าฟ / แคชเชียร์เช็ค / โปรดสั่งจ่าย “บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)” โดยขีดคร่อมเช็คและขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” กรุณานำส่งหลักฐานใบนำฝากโดยระบุเลขที่กรมธรรม์และวัตถุประสงค์เพื่อชำระเงินกู้ และแจ้งมายังทางฝ่ายการเงินของบริษัทที่อีเมล: dp_finbank@tgh.co.th หรือส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายการเงิน ส่วนติดตามเบี้ยและรับชำระ บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต 315 อาคารไทยกรุ๊ป ชั้น 8-12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

***  การชำระด้วยเช็คจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ บริษัทฯ ได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว*** 

 

แชร์:

Facebook Icon Twitter Icon Line Icon

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ