ช่องทางต่างๆ ของธนาคาร

ชำระผ่าน Internet Banking ของธนาคาร

ทางเว็บไซต์ของธนาคารดังกล่าว: บริการชำระเบี้ย Online ซึ่งท่านจะสามารถชำระเบี้ยประกันภัย ด้วยบัตรเครดิต VISA หรือ MASTERCARD ของทุกธนาคารที่เข้าร่วมโดยระบุเลขที่กรมธรรม์ จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระ

ชำระด้วยเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

ชำระเงินผ่านธนาคารที่เข้าร่วมบริการตามใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Paymemt)
โดยจะต้องมีรหัสบริษัทที่ใช้ในการชำระเงินแบบฟอร์ม Bill Payment

ชำระผ่านเครื่อง ATM และ ตู้ฝากเงินสดอัตโนมัติของธนาคาร

โดยใช้บัตร ATM ทุกประเภทหรือบัตรเครดิตของธนาคารที่ท่านถือบัตร (ต้องมีบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์)


ธนาคารที่ให้บริการ:

ชำระผ่านที่ทำการของบริษัทฯ หรือตัวแทนบริษัทฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ

ชำระเป็นเงินสด หรือเช็คสั่งจ่าย “บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” โดยขีดคร่อมเช็คและขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรเครดิต ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โปรดสอบถามข้อมูลก่อนชำระเบี้ยประกันชีวิต

ชำระผ่านเคาน์เตอร์

ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามที่ระบุไว้ในใบเตือนถึงกำหนดชำระเบี้ยประกัน ได้แก่

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคารทหารไทย
ธนชาต

ธนาคารทิสโก้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ชำระทางไปรษณีย์

โดยแนบใบเตือนกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งสามารถชำระได้โดยวิธีดังนี้

ชำระเป็นเช็ค


แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟ สั่งจ่าย “บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” โดยคร่อมเช็คและขีดฆ่า “หรือผู้ถือ”

ชำระเป็นธนาณัติ


ระบุชื่อผู้รับในนาม “บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” และสั่งจ่าย ป.ณ.กลาง กรุงเทพฯ 10501

ชำระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร

โดยสามารถทำด้วย บัญชีออมทรัพย์ , บัญชีกระแสรายวัน กับธนาคารที่เข้าร่วม

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารทหารไทย
ธนชาต

ธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ชำระโดยวิธีหักบัญชีบัตรเครดิต
  • ชำระผ่านเครื่อง EDC ณ.ที่ทำการของบริษัทฯ
  • ชำระโดยหักบัญชีบัตรเครดิตต่อเนื่องทุกงวด (Recurring)
  • ชำระโดยหักบัญชีบัตรเครดิตเป็นครั้งๆ (Mail Order)
ชำระผ่านระบบโทรศัพท์

ธนาคาร กสิกรไทย สำหรับผู้ชำระเงินที่เป็นสมาชิก โทร. 0 2888 8888

ธนาคาร กรุงเทพ สำหรับผู้ถือบัตร ATM ของธนาคาร โทร.1333 หรือ 0 2645 5555

ธนาคารไทยพาณิชย์ โทรศัพท์ 02-777-7777

ธนาคาร ยูโอบี สำหรับผู้ถือบัตร ATM ของธนาคาร โทร.0 2285 1555

ธนาคาร กรุงไทย สำหรับผู้ชำระเงินถือบัตร ATM ของธนาคาร โทร.1551

ธนาคาร ธนชาต สำหรับผู้ชำระเงินถือบัตร ATM ของธนาคาร โทร.0 2208 5000

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ