ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกันกลุ่ม

เคลมสินไหมมรณกรรม

หัวข้อ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบตัวตนกรณีเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

ดาวน์โหลด

แบบอ้างสิทธิ ก

ดาวน์โหลด

แบบอ้างสิทธิ ก (ภาษาอังกฤษ)

ดาวน์โหลด

แบบอ้างสิทธิ ข

ดาวน์โหลด

แบบอ้างสิทธิ ข (ภาษาอังกฤษ)

ดาวน์โหลด

ใบนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

ดาวน์โหลด

หนังสือยินยอมและมอบอํานาจการขอรายงานแพทย์กรณีเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

ดาวน์โหลด

 

เคลมสินไหมที่มิใช่มรณกรรม

หัวข้อ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทุพพลภาพ-สูญเสียอวัยวะ

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทุพพลภาพ-สูญเสียอวัยวะ (ภาษาอังกฤษ))

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มใบแสดงความเห็นของจักษุแพทย์

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมกรณีผู้ป่วยใน

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมกรณีผู้ป่วยนอก กรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมกรณีผู้ป่วยนอก(การรักษาทันตกรรม)

ดาวน์โหลด

ใบนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมที่มิใช่การมรณกรรม

ดาวน์โหลด

หนังสือแสดงความยินยอมการขอรายงานแพทย์กรณีเรียกร้องสินไหมที่มิใช่การมรณกรรม

ดาวน์โหลด

หนังสือแสดงความยินยอมการขอรายงานแพทย์กรณีเรียกร้องสินไหมที่มิใช่การมรณกรรม (ภาษาอังกฤษ)

ดาวน์โหลด

หนังสือให้คำยินยอมกรณีเรียกร้องสินไหมที่มิใช่การมรณกรรม

ดาวน์โหลด

หนังสือให้คำยินยอมกรณีเรียกร้องสินไหมที่มิใช่การมรณกรรม (ภาษาอังกฤษ)

ดาวน์โหลด

 

เคลมสินไหมโรคร้ายแรง

หัวข้อ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มใบแสดงความเห็นแพทย์กรณีโรคร้ายแรง

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มใบแสดงความเห็นแพทย์กรณีโรคมะเร็ง

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม โรคร้ายแรง, โรคมะเร็ง

ดาวน์โหลด

ใบนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมที่มิใช่มรณกรรม (ทุพพลภาพ,สูญเสียอวัยวะ,โรคร้ายแรง,โรคมะเร็ง)

ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มรายงานแจ้งการเปลี่ยนแปลงเข้า-ออก

หัวข้อ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายงานการแจ้งการเปลี่ยนแปลงเข้า-ออกของพนักงาน (EB)

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายงานแจ้งการเปลี่ยนแปลงเข้า-ออกสมาชิกสหกรณ์ (CO-OP)

ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มรายงานการแจ้งเข้า

หัวข้อ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายงานการแจ้งเข้าพนักงานใหม่และครอบครัว (EB)

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายงานการแจ้งเข้าสมาชิกใหม่สหกรณ์ และครอบครัว (CO-OP)

ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มบริการประกันกลุ่ม

หัวข้อ ดาวน์โหลด

ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มสำหรับผู้ขอเอาประกันภัย

ดาวน์โหลด

ใบสมัครสำหรับสมาชิก (ใช้สำหรับกรอกผู้รับผลประโยชน์)

ดาวน์โหลด

หนังสือแจ้งการใช้สิทธิขอยกเว้นเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มหนังสือแจ้งการใช้สิทธิขอยกเว้นเงินได้สำหรับการประกันสุขภาพบิดามารดา

ดาวน์โหลด

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ