ผลประกอบการ

ข้อมูลทางการเงิน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) จำนวนเงิน

    (หน่วย ล้านบาท)

ทุนจดทะเบียน 2,200
สินทรัพย์รวม 55,633
เงินสำรองประกันภัย 42,348
เบี้ยประกันภัยรับรวม (ก่อนหักประกันต่อ) 8,526
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 7,702


เอกสารดาวน์โหลด

หัวข้อ ดาวน์โหลด
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปผช.1 ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564 722.18 KB
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 5.86 MB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปผช.1 ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564 707.32 KB
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 10.73 MB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปผช.1 ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 691.40 KB
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 9.78 MB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 166.28 KB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล แบบ ปผช. 1 รายปี ประจำปี 2563 10.40 MB
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 7.39 MB
รายงานประจำปี 2563 18.24 MB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 3.14 MB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 2.59 MB
  • ย้อนกลับ
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  •  

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ