สแตนดาร์ด เฮลท์ พลัส

คุ้มครองแจ๋วๆ ในราคาจิ๋วๆ

จุดเด่นของแบบประกัน

สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่ ที่ให้ความคุ้มครองเหนือกว่า

ค่าห้อง ค่าอาหาร สูงสุดวันละ 5,000 บาท

ต่อเนื่องถึง 150 วันต่อครั้ง

ความคุ้มครองค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู สูงสุด 8 ครั้งต่อปี

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ต่อเนื่องภายใน 30 วัน**


**หลังจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ความคุ้มครองค่าผ่าตัดเหมาจ่าย สูงสุด 110,000 บาทต่อครั้ง

ผลประโยชน์ / Benefit ผลประโยชน์ (บาท)
แผน
1,000
แผน
1,500
แผน
2,000
แผน
3,000
แผน
4,000
แผน
5,000
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน
หมวดที่ 1 1.1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัว
เป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (บาทต่อวัน สูงสุด 150 วันต่อครั้ง)
1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000
1.2 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care
Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
(สูงสุด 30 วันต่อครั้ง เมื่อรวมกับผลประโยชน์ข้อ 1.1 แล้วไม่เกิน 150 วันต่อครั้ง)
2,000 3,000 4,000 6,000 8,000 10,000
หมวดที่ 2

ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด

และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบ
ของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และ ค่าเวชภัณฑ์
14,000 18,000 20,000 30,000 40,000 50,000
2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วย
ในครั้งใดครั้งหนึ่ง (บาทต่อวัน สูงสุด 150 วันต่อครั้ง)
500 700 900 1,000 1,000 1,000
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด(ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ
4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
5,000 6,000 7,000 9,000 10,000 11,000
4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์
ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)
50,000 60,000 70,000 90,000 100,000 110,000
4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) 5,000 6,000 7,000 9,000 10,000 11,000
4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ จ่าย 2 เท่าของผลประโยชน์หมวดที่ 4
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) จ่ายตามผลประโยชน์หมวดที่ 2 และหมวดที่ 4
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 6

ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัว

เป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้น
ภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับ
การรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัว
เป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)
3,500 3,500 3,500 3,500 4,000 5,000
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง 3,000 4,000 5,000 7,000 10,000 10,000
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (บาทต่อครั้ง สูงสุด 8 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไต ผ่านทางเส้นเลือต่อรอบปีกรมธรรม์ ไม่คุ้มครอง
หมวดที่ 10

ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา

รังสีร่วมรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์

หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (บาทต่อครั้ง) 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก (บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของผลประโยชน์ ต่อวัน ต่อรอบปีกรมธรรม์) 2,500 3,000 3,500 4,500 5,000 5,500

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง

 1. การป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติ ให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ
 2. การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
  • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  • ริดสีดวงทวาร
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • ต้อเนื้อ หรืออต้อกระจก
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • นิ่วทุกชนิด
  • เส้นเลือดขอดที่ขา
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ข้อยกเว้นบางส่วนของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพแบบ สแตนดาร์ด เฮลท์ พลัส

 1. ผู้เอาประกันภัยฉ้อฉลประกันภัย
 2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) เว้นแต่
  • ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัททราบ และบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
  • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่สัญญา
  เพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก และในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก
 3. ข้อยกเว้นทั่วไป ตามที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติมนี้ เช่น ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิดการตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การแก้ไขปัญหา การมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์ และการรักษา) การพักฟื้นหรือการพักเพื่อการฟื้นฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ เป็นต้น
 4. การยกเว้น หรือการไม่คุ้มครองใดๆ ตามที่ระบุไว้ในแต่ละข้อตกลงคุ้มครอง

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุรับประกันภัย 11 – 70 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 80 ปี)
 • สามารถแนบกับผลิตภัณฑ์หลักได้ทุกประเภท ยกเว้นแบบประกันที่ไม่อนุญาตให้แนบสัญญาเพิ่มเติมได้
 • ตอบคำถามสุขภาพทุกข้อตามใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 11 – 15 ปี ถือว่าเป็นผู้เอาประกันภัยชั้นอาชีพ 1
 • สัญญาเพิ่มเติมนี้เป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี โดยสัญญาเพิ่มเติมนี้ จะต่ออายุกรณีครบรอบปีกรมธรรม์ (Renewal) ซึ่งบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการต่ออายุเป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทฯ

คำเตือน

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์ ค่าห้อง ค่าอาหาร สูงสุดวันละ 5,000 บาท

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
เขต/อำเภอ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ