ซูเปอร์ เฮลท์

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ซูเปอร์ เฮลท์

หมดห่วงกับปัญหาสุขภาพ จะหนัก จะเบา เราดูแล
เหมาจ่ายค่ารักษาสูงสุด 3 ล้านบาท

จุดเด่นของแบบประกัน

เหมาจ่ายค่ารักษาสูงสุด 3 ล้านบาท

ต่อรอบปีกรมธรรม์

สามารถเพิ่มผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก

เหมาจ่ายสูงสุด 40,000 บาทต่อปี

ไม่จำกัดจำนวนครั้งการรักษาต่อปี

ไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล*

*กรณีโรงพยาบาลคู่สัญญา

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย ให้ความคุ้มครองเต็มๆ แบบซูเปอร์ ซูเปอร์ ให้คุณคลายใจทุกครั้งที่เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล

• เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 3 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์
• สามารถเพิ่มผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก แบบเหมาจ่าย สูงสุด 40,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

• ไม่จำกัดจำนวนครั้งการรักษาต่อปี

• ไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล*
*กรณีโรงพยาบาลคู่สัญญา

ตารางผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติม ซูเปอร์ เฮลท์

ผลประโยชน์ / Benefit ผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1
500,000
แผน 2
1,000,000
แผน 3
2,000,000
แผน 4
3,000,000
หมวดที่ 1

1.1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

(สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อรอบปีกรมธรรม์)

3,000 4,000 5,000 6,000
1.2 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ
(ICU) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล
(ผู้ป่วยใน) (สูงสุดไม่เกิน 60 วัน ต่อรอบปีกรมธรรม์ และเมื่อรวม
กับข้อ 1.1 แล้วสูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อรอบปีกรมธรรม์)
จ่ายตามจริง
หมวดที่ 2

ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด

และค่าเวชภัณฑ์ ต่อรอบปีกรมธรรม์

2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิต และส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์

จ่ายตามจริง
2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน (ต่อครั้ง) 1,500 2,000 2,500 1,000
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
(ต่อวันสูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อรอบปีกรมธรรม์)
1,500 2,000 2,500 3,000
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อรอบปีกรมธรรม์

4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ
4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์ การผ่าตัดและหัตถการ

4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ
(รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)

4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)

4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

จ่ายตามจริง
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) จ่ายตามจริง
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
ที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อรอบปีกรมธรรม์

6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง

และเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัว
เป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง
ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วย
ในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)

จ่ายตามจริง
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
แต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ (สูงสุด 8 ครั้ง)
จ่ายตามจริง
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง
โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์
จ่ายตามจริง
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง
โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์
จ่ายตามจริง
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง
โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์
จ่ายตามจริง
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริง
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก จ่ายตามจริง

 

พิเศษ…สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ป่วยนอกแบบเหมาจ่ายได้ สูงสุด 40,000 บาท ต่อปีกรมธรรม์

ตารางผลประโยชน์ สัญญาเพิ่มเติมผู้ป่วยนอก ซูเปอร์ โอพีดี ผลประโยชน์
แผน 1
30,000
แผน 2
40,000

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ต่อการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยนอกครั้งใดครั้งหนึ่ง

จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์

30,000 บาท 40,000 บาท

 

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม ซูเปอร์ เฮลท์

 • อายุรับประกันภัย 11 ปี – 70 ปี (ต่ออายุจนถึง 80 ปี)
 • สามารถแนบกับผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทได้ทุกประเภท ยกเว้นแบบประกันที่ไม่อนุญาตให้แนบสัญญาเพิ่มเติมได้
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม ซูเปอร์ เฮลท์ ได้ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น
 • สัญญาเพิ่มเติมนี้เป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี โดยสัญญาเพิ่มเติมนี้ จะต่ออายุกรณีครบรอบปีกรมธรรม์ (Renewal) ซึ่งบริษัทสงวนสิทธิ์ในการต่ออายุเป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 11 – 15 ปี ถือว่าเป็นผู้เอาประกันภัยชั้นอาชีพ 1 และ 2

เงื่อนไขการรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม ซูเปอร์ โอพีดี

 • อายุรับประกันภัย 11 ปี – 70 ปี (ต่ออายุจนถึง 80 ปี)
 • สำหรับผู้เอาประกันภัยชั้นอาชีพ 1 และ 2
 • ซูเปอร์ โอพีดี จะสามารถซื้อได้ก็ต่อเมื่อแบบประกันภัยนั้นมีการแนบสัญญาเพิ่มเติม ซูเปอร์ เฮลท์ ด้วยเท่านั้น
 • สัญญาเพิ่มเติมนี้เป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี โดยสัญญาเพิ่มเติมนี้ จะต่ออายุกรณีครบรอบปีกรมธรรม์ (Renewal) ซึ่งบริษัทสงวนสิทธิ์ในการต่ออายุเป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทฯ

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง

 • การป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) 30 วัน นับแต่วันเริ่มมี ผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ
 • การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตาม สัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติ ให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
  • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  • ริดสีดวงทวาร
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • นิ่วทุกชนิด
  • เส้นเลือดขอดที่ขา
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ข้อยกเว้นบางส่วนของสัญญาเพิ่มเติม ซูเปอร์ เฮลท์ และ ซูเปอร์ โอพีดี

 • ผู้เอาประกันภัยฉ้อฉลประกันภัย
 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) เว้นแต่
  • ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
  • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือ การป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษา หริอวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติม เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก และ ในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก
 • ข้อยกเว้นทั่วไป ตามที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติมนี้ เช่น ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิดการตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การพักฟื้นหรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ เป็นต้น
 • การยกเว้น หรือการไม่คุ้มครองใดๆ ตามที่ระบุไว้ในแต่ละข้อตกลงคุ้มครอง

คำเตือน

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกัน และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
เขต/อำเภอ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ