ออมรัก 90/21

ออมเงินก้อนเพื่อลูกจ่ายเบี้ยฯ 21 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี ผลประโยชน์รวมสูงสุด 545%

จุดเด่นของแบบประกัน

รับความคุ้มครอง พร้อมผลตอบแทนคุ้มค่า

รับเงินจ่ายคืน 10%

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกๆ ครบรอบ 3 ปี จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 18 (รวม 6 ครั้ง)

รับเงินจ่ายคืน 40%

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่สิ้นสุดการชำระเบี้ย

รับเงินจ่ายคืน 5%

ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 22 ไปตลอดชีวิต หรือเมื่ออายุครบ 90 ปี (รับรองการจ่ายอย่างน้อย 10 ปี)

รับเงินคืน 100%

เมื่อผู้เอาประกันภัยอายุครบ 90 ปี รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยที่มากกว่า

รวมผลประโยชน์สูงสุดเมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา 275% - 545% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ตัวอย่าง

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • อายุรับประกันตั้งแต่ 30 วัน – 55 ปี
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ (ภายใต้ระเบียบและข้อกำหนดของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ)

หมายเหตุ

  • อาคเนย์ ออมรัก(90/21) เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะระบุชื่อแบบ อภิพร 2(90/21)

คำเตือน

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์
  • ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • เบี้ยประกันภัยไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลได้

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
เขต/อำเภอ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ