ประกันอุบัติเหตุครอบครัว PA Family

ซื้อประกันออนไลน์

ประกันอุบัติเหตุครอบครัว PA Family

เบี้ยฯเริ่มต้น 3.6 บ./วัน คุ้มครองคนในครอบครัวสูงสุด 6 คน

จุดเด่นของแบบประกัน

อุ่นใจทุกนาที คุ้มครองดีทั้งครอบครัว

เบี้ยฯ ถูก คุ้มครองทั่วถึง

เบี้ยประกันภัย เพียงวันละ 3.60 บาท ราคาเดียว คุ้มครองถึง 6 คน

คุ้มครองอุบัติเหตุ

คุ้มครองชีวิตตัวคุณจากอุบัติเหตุ และสูญเสียอวัยวะถึง 200,000 บาท

คุ้มครองคู่สมรส

คุ้มครองชีวิตคู่สมรสจากอุบัติเหตุ และสูญเสียอวัยวะถึง 100,000 บาท และบุตรคนละ 20,000 บาท สูงสุด 4 คน

คุ้มครองเพิ่มขึ้น

รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นปีละ 10% ต่อคน สูงสุด 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

เคลมง่าย สบายใจ

ไม่ต้องสำรองจ่าย เคลมง่ายด้วย Care Card

สมัครง่าย

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Family

ผลประโยชน์ และความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย คู่สมรส บุตร
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง
การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
(อ.บ.2)
200,000 100,000 20,000
 • กรณีถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย
200,000 100,000 20,000
2. ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง      
 • ค่ารักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์
20,000 10,000 2,000
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีเข้ารักษาตัวเป็นคนไข้ในโรงพยาบาล
600 300 60
3. ชดเชยค่าปลงศพ      
 • เสียชีวิตจากการบาดเจ็บ
5,000 2,500 500
 • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
5,000 2,500 500
4. ขยายความคุ้มครอง      
 • การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
200,000 100,000 20,000
 • การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อ
  ความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
200,000 100,000 20,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี (บาท) 1,300

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสอายุไม่เกิน 65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 75 ปี) บุตรอายุ 1-20 ปี

คำเตือน

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกัน และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
เขต/อำเภอ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ