ซูเปอร์ ไลฟ์ ซีรีส์

แบ่งจ่ายรายเดือนได้ คุ้มครองถึงอายุ 99ปี เบี้ยฯเริ่มต้นปีละ 2,110 บ.


ซูเปอร์ ไลฟ์ 99/5

คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี เลือกจ่ายเบี้ยฯ 5 ปี เบี้ยฯ เริ่มต้นปีละ 8,155 บาท

จุดเด่นของแบบประกัน

Super Protect

สบายใจ คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี

Super Easy

จ่ายเบี้ยฯ แค่ 5 ปี สามารถเลือกแบ่งจ่ายได้ ราย 3 เดือน 6 เดือน หรือรายปี

Super Worthy

ผลประโยชน์สูงสุด 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

Super Guarantee

มั่นใจ เพราะคุ้มครองชีวิตมากกว่า หรือเท่ากับเบี้ยฯ ที่ชำระมาทั้งหมด

superlife-99-10-2

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 30 วัน - 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • สามารถชำระเบี้ยเป็นแบบรายปี ราย 6 เดือน และราย 3 เดือน
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ (ภายใต้ระเบียบและข้อกำหนดของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ)
 • การแถลงสุขภาพหรือการรับการตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบการรับประกันของบริษัทฯ

คำเตือน

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การรับประกันของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันชีวิต
 • สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
เขต/อำเภอ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซูเปอร์ ไลฟ์ 99/10

ให้คุณใช้ชีวิตที่ซูเปอร์กว่า ด้วยการวางแผนอนาคตให้ครอบครัวด้วยตัวคุณเองกับแบบประกัน ซูเปอร์ ไลฟ์ 99/10

จุดเด่นของแบบประกัน

คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี เลือกจ่ายเบี้ยฯ 10 ปี เบี้ยฯ เริ่มต้นปีละ 3,919 บาท

Super Protect

สบายใจ คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี

Super Easy

จ่ายเบี้ยฯ 10 ปี สามารถเลือกแบ่งจ่ายได้ ราย 3 เดือน 6 เดือน หรือรายปี

Super Worthy

ผลประโยชน์สูงสุด 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

Super Guarantee

มั่นใจ เพราะคุ้มครองชีวิตมากกว่า หรือเท่ากับเบี้ยฯ ที่ชำระมาทั้งหมด

superlife-99-10-2

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 30 วัน - 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • สามารถชำระเบี้ยเป็นแบบรายปี ราย 6 เดือน และราย 3 เดือน
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ (ภายใต้ระเบียบและข้อกำหนดของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ)
 • การแถลงสุขภาพหรือการรับการตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบการรับประกันของบริษัทฯ

คำเตือน

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การรับประกันของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันชีวิต
 • สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
เขต/อำเภอ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซูเปอร์ ไลฟ์ 99/20

ให้คุณใช้ชีวิตที่ซูเปอร์กว่า ด้วยการวางแผนอนาคตให้ครอบครัวด้วยตัวคุณเองกับแบบประกัน ซูเปอร์ ไลฟ์ 99/20

จุดเด่นของแบบประกัน

คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี เลือกจ่ายเบี้ยฯ 20 ปี เบี้ยฯ เริ่มต้นปีละ 2,110 บาท

Super Protect

สบายใจ คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี

Super Easy

จ่ายเบี้ยฯ 20 ปี สามารถเลือกแบ่งจ่ายได้ ราย 3 เดือน 6 เดือน หรือรายปี

Super Worthy

ผลประโยชน์สูงสุด 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

Super Guarantee

มั่นใจ เพราะคุ้มครองชีวิตมากกว่า หรือเท่ากับเบี้ยฯ ที่ชำระมาทั้งหมด

superlife-99-20-2

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 30 วัน - 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • สามารถชำระเบี้ยเป็นแบบรายปี ราย 6 เดือน และ ราย 3 เดือน สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ (ภายใต้ระเบียบและข้อกำหนดของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ)
 • การแถลงสุขภาพหรือการรับการตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบการรับประกันของบริษัทฯ

คำเตือน

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การรับประกันของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันชีวิต
 • สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
เขต/อำเภอ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ