บำนาญ 85/60

ชำระเบี้ยฯ ถึงอายุ 60 ปี รับเงินบำนาญ
ตั้งแต่อายุ 60 - 85 ปี รวม 312%

จุดเด่นของแบบประกัน

เก็บออมทีละนิด แล้วใช้ชีวิตรีไทร์แบบสมาร์ท

เก็บออมทีละนิด

เพื่อรับเงินบำนาญช่วงเกษียณ

รับเงินบำนาญ

ตั้งแต่อายุ 60 ปี ต่อเนื่องสูงสุด 26 งวด

รับเงินบำนาญ

รวมตลอดสัญญาสูงสุด 312%

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 3 แสนบาท

ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมสรรพากร

1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

  • รับเงินบำนาญ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี นับตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันมีอายุครบ 60 ปี จนถึงอายุครบ 85 ปี (รวมจำนวน 26 ครั้ง)

2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา

  • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินตามตารางดังนี้
เสียชีวิตเมื่ออายุ ความคุ้มครองชีวิต (% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
น้อยกว่า 46 ปี 100%
46-50 ปี 115%
51 ปี 120%
52 ปี 130%
53 ปี 140%
54 ปี 150%
55 ปี 160%
56 ปี 180%
57 ปี 200%
58 ปี 220%
59 ปี 240%

- กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตช่วงรับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี ผู้รับประโยชน์สามารถเลือกรับเงินบำนาญจำนวน 12% ของทุนประกันทุกปี จนครบ 15 ปี หรือรับเงินบำนาญที่เหลืออยู่ในครั้งเดียว โดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่บริษัทยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • อายุรับประกันภัย 30 - 55 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ทุกแบบ ภายใต้ระเบียบการรับประกันของบริษัทฯ
  • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ 3 แบบ คือ รายปี, ราย 6 เดือน และราย 3 เดือน

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
เขต/อำเภอ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ