Wealthy Max 12/2

จ่ายเบี้ยสั้น มั่งคั่งยาว รับผลประโยชน์รวมสูงสุด 246%

จุดเด่นของแบบประกัน

สุขภาพการเงินดี ชีวิตก็ดี

จ่ายเบี้ยฯ สั้น

จ่ายเบี้ยฯเพียง 2 ปี คุ้มครองชีวิตนาน 12 ปี

รับเงินจ่ายคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์

รับเงินจ่ายคืน 2%* เมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 และ 4%* ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 - 12
*% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับเงินครบกำหนดสัญญา 200%*


*% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์รวม

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงสุดถึง 246%*
*% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ครุ้มครองชีวิตสูง

ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 210%*

ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท

(ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • อายุรับประกันภัย 30 วัน - 75 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 300,000 บาท สูงสุด 30,000,000 บาทต่อแบบประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย
  • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยประเภทสามัญ หรือใบคำขอเอาประกันภัยผู้เยาว์ โดยตอบคำถามเฉพาะข้อ 1-12 และตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมาย FATCA
  • ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้
  • สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

หมายเหตุ

  • Wealthy Max 12/2 เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันสะสมทรัพย์ 12/2 (2.00%)

คำเตือน

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เงื่อนไขการรับประกัน และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
เขต/อำเภอ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ