อาคเนย์ห้าให้ 15/8

ให้คุณได้มากกว่า เพื่ออนาคตทางการเงิน ที่มั่นคง

จุดเด่นของแบบประกัน

ให้คุณได้มากกว่า เพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคง

ให้…เงินจ่ายคืน 1 %

ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - ปีกรมธรรม์ที่ 15

ให้…เงินจ่ายคืน 100 %

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อครบกำหนดสัญญา

ให้…เงินจ่ายคืนพิเศษ 20 %

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อครบกำหนดสัญญา

ให้…คุณได้จ่ายเบี้ยสบายๆ

เริ่มต้นเพียง 13,300 บาท (ต่อปี)
คำนวณจากผู้เอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 30 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

ให้…คุณลดหย่อนภาษี

ได้สูงสุดถึง 100,000 บาท

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • อายุประกันภัย ตั้งแต่ 30 วัน - 65 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ (ภายใต้ระเบียบ และข้อกำหนดของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ)
  • การแถลงสุขภาพ หรือการรับการตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบการรับประกันภัยของบริษัทฯ

คำเตือน

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • การรับประกันของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันชีวิต
  • สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

หมายเหตุ:

แผนประกันชีวิต อาคเนย์ห้าให้ 15/8 เป็นช่องทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อแบบประกัน คือ “สะสมทรัพย์ 4 15/8 มีเงินจ่ายคืนพิเศษ”

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
เขต/อำเภอ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ