ซูเปอร์ ชัวร์ 10/1

จ่ายเบี้ยฯ ครั้งเดียว รับเงินจ่ายคืนปีละ 1.5% ทุกปี ผลประโยชน์รวม 115%

จุดเด่นของแบบประกัน

ใช้ชีวิตให้ชัวร์ ด้วยประกันชีวิต ซูเปอร์ ชัวร์ 10/1

ชัวร์...ด้วยเงินจ่ายคืน

ปีละ 1.5% ตลอด 10 ปี

ชัวร์...ได้รับผลประโยชน์

รวมตลอดสัญญา 115%

ชัวร์...ได้รับความคุ้มครองชีวิต 110%

ชัวร์...ได้ลดหย่อนภาษี

สูงสุด 100,000 บาท (ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

ตัวอย่าง ตารางแสดงผลประโยชน์แบบประกัน ซูเปอร์ ชัวร์ 10/1

จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

ปีกรมธรรม์

ชำระเบี้ยประกันภัย ณ ต้นปีกรมธรรม์ (บาท)

รับเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์

รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

ความคุ้มครอง

กรณีเสียชีวิต (บาท)

% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงิน (บาท)

1

100,000

1.50%

1,500

 

110,000

2

 

1.50%

1,500

 

110,000

3

 

1.50%

1,500

 

110,000

4

 

1.50%

1,500

 

110,000

5

 

1.50%

1,500

 

110,000

6

 

1.50%

1,500

 

110,000

7

 

1.50%

1,500

 

110,000

8

 

1.50%

1,500

 

110,000

9

 

1.50%

1,500

 

110,000

10

 

1.50%

1,500

100,000

110,000

รวม

15,000

100,000

 

รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา

115,000

 

 

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • อัตราเบี้ยประกันภัย 1,000 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท (เท่ากันทั้งเพศชาย และหญิง)
  • อายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 30 วัน - 70 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท และจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 30 ล้านบาท
  • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้

คำเตือน

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  • เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
  • ผลประโยชน์ และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
เขต/อำเภอ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ