Ultimate Saving 10/1

มั่งคั่ง...อย่างมั่นคง

จุดเด่นของแบบประกัน

รับผลตอบแทน 2.5%* ทุกปี
เงินเติบโต และงอกเงยอย่างยั่งยืน

รับเงินจ่ายคืน 2.5%* ทุกปี

ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1-10
*%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับเงินครบกำหนด** สัญญา 100%*


*%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา

รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงถึง 125%*


*%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

จ่ายเบี้ยฯ ครั้งเดียว

คุ้มครองนาน 10 ปี

รับความคุ้มครองชีวิต 110%*


*%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท


(ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุรับประกันภัย 30 วัน – 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 500,000 บาท
 • ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • ผู้ขอเอาประกันภัยตอบคำถามเฉพาะข้อ 1-6 สำหรับใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ หรือตอบคำถามเฉพาะส่วนที่ 1 สำหรับใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญสำหรับผู้เยาว์และตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมาย FATCA
 • ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้
 • สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

หมายเหตุ

 • Ultimate Saving 10/1 เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันสะสมทรัพย์ 10/1 (2.50%)
 • เป็นการออมในรูปแบบประกันชีวิต

คำเตือน

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับประกันภัย และการขอข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมในรายการที่บริษัทเห็นสมควร

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
เขต/อำเภอ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ