Group CI by Design ประกันกลุ่ม พนักงาน

ทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับองค์กร พนักงานทำงานเต็มที่แบบไร้กังวลด้วยความคุ้มครอง 50 โรค

จุดเด่นของแบบประกัน

การเจ็บป่วยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอต่อการรักษา Group CI by Design ทางเลือกใหม่สำหรับองค์กร ช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับพนักงาน และ ลดความกังวลกับค่าใช้จ่าย

ทางเลือกใหม่สำหรับองค์กร

ไม่ทับซ้อนกับประกันที่เป็นในส่วนของค่ารักษาพยาบาล

เพิ่มความอุ่นใจให้กับพนักงาน

คุ้มครองโรคร้ายแรงที่พบบ่อยในวัยทำงาน รวมถึงการเสียชีวิต

หมดกังวลกับค่าใช้จ่าย

ด้วยวงเงินที่สูง จ่ายทันทีเมื่อตรวจพบ และเข้าเงื่อนไข

จ่ายเบี้ยน้อย แต่รับความคุ้มครองสูง

เริ่มต้นเพียงหลักร้อย แต่ได้รับความคุ้มครองถึงหลักแสน

ครอบคลุมมากกว่า 50 โรค

ทั้งระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง
(ภายใต้ 5 กลุ่มโรคร้ายแรง)

 

เงื่อนไขการรับประกัน ข้อกำหนดการเลือกแผน

 • พนักงานทุกคนจะต้องซื้อทุนประกันชีวิตขั้นต่ำ 5 หมื่นบาท และสูงสุดไม่เกินทุนประกันของความคุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง
 • ทุนประกันในส่วนของความคุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง สามารถเลือกซื้อได้ตั้งแต่ 1 แสน – 1 ล้านบาท
 • สามารถเลือกทำแผนความคุ้มครองได้สูงสุดไม่เกิน 5 แผน
 • กรณีที่เลือกซื้อความคุ้มครองมากกว่า 1 แผน ทุนประกันของแผนที่มีความคุ้มครองน้อยที่สุด จะแตกต่างกับแผนที่มีความคุ้มครองสูงที่สุด ได้ไม่เกิน 5 แสนบาท
 • พนักงานในตำแหน่ง หรือระดับเดียวกัน จะต้องทำแผนประกันเดียวกันทุกคน

เอกสารประกอบการสมัครเอาประกัน

 • ใบเสนอราคาที่ลูกค้าตกลงทำประกันของนายจ้าง ตามแบบฟอร์มของบริษัท ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนายจ้าง หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล
 • รายชื่อของพนักงาน ตามแบบฟอร์มของบริษัท
 • ใบคำขอเอาประกัน และคำแถลงสุขภาพ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วม
 • นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับประกันให้ครบถ้วน ก่อนวันเริ่มสัญญาล่วงหน้า 7 วัน เพื่อที่บริษัทฯ จะได้พิจารณารับประกัน
 • วันที่เริ่มมีผลบังคับตามกรมธรรม์ประกันจะเป็นวันถัดไป หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน และอนุมัติการรรับประกันแล้ว หรือวันที่เริ่มคุ้มครองที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ แล้วแต่วันใดเกิดหลังสุด
 • กรณีมีพนักงานเข้าร่วมระหว่างปีกรมธรรม์ วันที่เริ่มมีผลบังคับตามกรมธรรม์ประกันจะเป็นวันแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน หรือวันที่พ้นระยะ ทดลองงาน (ตามที่นายจ้างกำหนด) หรือวันที่บริษัทฯ กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แล้วแต่กรณี

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือบริษัทเห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า คลิก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ