บริการพิเศษ อาคเนย์ เฮลท์ เครดิต

บริการพิเศษ ที่บริษัทมอบให้แก่ผู้สมัครประกันภัย ที่ถือกรมธรรม์ที่มีสัญญาประกันภัยสุขภาพแนบกับกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมอาคเนย์ เฮลท์ เครดิต (Health Credit)โดยจ่ายเพียงส่วนเกินสิทธิความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเท่านั้นไม่ต้องจ่ายทั้งหมด

เวลาทำการของบริการ อาคเนย์ เฮลท์ เครดิต (Health Credit)

เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8:00 น. - 18:00 น.

ขั้นตอนการขอใช้บริการอาคเนย์ เฮลท์ เครดิต (Health Credit)
 1. เมื่อผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้มีสิทธิใช้บริการต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความประสงค์กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัท โดยแสดงเอกสารดังนี้
  - บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย
  - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
  กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ของผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งเป็นเจ้าของกรมธรรม์ร่วมกับผู้เอาประกันภัย
 2. โรงพยาบาลดำเนินการตรวจสอบสถานะสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกับบริษัท โดยระบบโทรสารเมื่อแพทย์วินิจฉัยและลงความเห็นว่าจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 3. เมื่อแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านทางโรงพยาบาลจะแจ้งบริษัทโดยระบบโทรสาร
 4. บริษัทจะดำเนินการพิจารณาตามเอกสารที่ได้รับจากโรงพยาบาล และแจ้งผลกลับไปโดยเร็ว (ภายในเวลาประมาณ 45 นาที) หลังจากบริษัทรับเรื่องเรียกร้องครบถ้วนสมบูรณ์
 5. กรณีบริษัทอนุมัติให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิบริการ Health Credit ถ้ามีค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินวงเงินความคุ้มครองหรือค่ารักษาส่วนที่เป็นข้อยกเว้น/ไม่ได้รับความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้ชำระส่วนเกินนั้นให้กับโรงพยาบาล
 6. กรณีผู้เอาประกันภัยมีสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน (IPD) หรือค่าชดเชยอุบัติเหตุพิเศษ (AI) ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องยื่นเอกสารเรียกร้องเพิ่มเติมอีก บริษัทจะพิจารณาเรื่องเรียกร้องดังกล่าว และส่งค่าทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยโดยตรง

หากผู้เอาประกันภัยมีสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเอชเอสพลัส (HS PLUS) ขอให้ดำเนินการเรียกร้องค่าทดแทนโดยส่งใบเสร็จรับเงินส่วนที่เกินวงเงินความคุ้มครอง (ผู้เอาประกันภัยชำระเองแต่มิใช่ค่ารักษาส่วนที่เป็นข้อยกเว้น/ไม่ได้รับความคุ้มครอง)ให้บริษัทพิจารณาจ่ายค่าทดแทนต่อไป

การได้รับสิทธิอาคเนย์ เฮลท์ เครดิต
 • ผู้เอาประกันภัยต้องถือกรมธรรม์ที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แนบกับกรมธรรม์ประกันชีวิตมาไม่น้อยกว่า 90 วันนับจากวันทำสัญญา หรือ วันกลับคืนสู่สถานะเดิมของสัญญาเพิ่มเติมฯ เว้นแต่จะเกิดจากอุบัติเหตุ สำหรับกรมธรรม์ ที่ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี และกรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยประกันภัยราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือนเบี้ยประกันภัยรวมทั้งปีไม่น้อยกว่า 12,000 บาท ซึ่งชำระเบี้ยประกันภัยครบ 2 ปีแล้ว
 • อาคเนย์ เฮลท์ เครดิต เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะผู้เอาประกันภัยเท่านั้น จะโอนให้บุคคลอื่นไม่ได้
 • อาคเนย์ เฮลท์ เครดิต ใช้ได้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัทเท่านั้น
 • บริษัทจะเป็นผู้อนุมัติผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ตามผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ
 • ต้องเป็นการเจ็บป่วยที่แพทย์วินิจฉัย และลงความเห็นว่า มีความจำเป็นต้องรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในหรือทำการผ่าตัดเล็ก/Minor Surgery (OPD) ที่จำเป็น เช่น เจ็บป่วยด้วยโรคริดสีดวงทวารจำเป็นต้องรับการผ่าตัด หรือมีถุงน้ำ (Cyst) บริเวณเต้านม ต้องได้รับการผ่าตัดเล็ก เป็นต้น

ผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) เมื่อประสบอุบัติเหตุ ซึ่งแพทย์ได้ตรวจวินิจฉัยและลงความเห็นว่ามีความจำเป็นต้องรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน ก็สามารถใช้บริการ Health Credit ได้เช่นเดียวกัน

ข้อสงวนสิทธิในการใช้บริการ Health Credit
 • กรมธรรม์ไม่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ หรือสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพสิ้นผลบังคับ
 • กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังและอายุกรมธรรม์ยังไม่ถึง 2 ปี
 • การนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในช่วงระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย
 • การเจ็บป่วยด้วยโรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน หรือเป็นข้อยกเว้นตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ
 • การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อการตรวจสุขภาพ การพักฟื้นหรือการทำกายภาพบำบัด
 • การเจ็บป่วยนั้นสามารถรักษาเป็นผู้ป่วยนอกได้
 • การนอนโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานเกินความจำเป็น
 • ข้อมูลไม่ชัดเจน และบริษัทไม่สามารถสื่อสารทางโทรสารกับทางโรงพยาบาล เพื่อขอประวัติการรักษาเพิ่มเติมได้

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ