บริการด้านการพิจารณารับประกัน

รายละเอียดการขอเอาประกัน และข้อมูลเบื้องต้น ที่ใช่พิจารณาประกอบการรับประกัน

ขั้นตอนในการสมัครประกันภัย
 1. ผู้ที่ต้องการทำประกัน ตกลงว่าสนใจกับทางบริษัท
 2. ตัวแทนประกันชีวิตหรือฝ่ายขาย ส่งใบสมัครประกันพร้อมข้อมูลผูสมัครไปฝ่ายพิจารณาที่สำนักงานใหญ่
 3. ฝ่ายพิจารณาทำการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลผู้สมัคร ก่อนทำการประเมิน จัดระดับความเสี่ยงของผู้สมัคร
 4. บริษัทจะกำหนดว่าผู้สมัครควรรับประกันระดับไหน โดยใช้เวลาไม่เกิน 15 วันทำการ
 5. กรณีที่มีการตรวจสอบเพิ่มเติม จะขยายเป็น 30 วันทำการ
 6. ตัวแทนหรือฝ่ายขายติดต่อเสนอประกันภัยที่ผ่านการประเมินแล้ว แก่ผู้สมัคร
ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณารับประกัน
 1. การแถลงข้อมูลในใบคำขอเอาประกันชีวิต
 2. ในใบสมัครประกันจะมีให้กรอกข้อมูลต่างๆ ซึ่งบริษัทจะยึดถือข้อมูลนี้เป็นหลักซึ่งถ้าพบว่า ข้อมูลใดๆเป็นเท็จ บริษัทสามารถยกเลิกให้กรมธรรม์ฌป็นโมฆะได้ทันทีตามกฏหมาย


 3. อายุ
 4. อายุสามารถบ่งบอกความเสี่ยงที่ผู้สมัครจะประสบภัยทั้งด้านอุบัติเหตุ และโรคภัยต่างๆ เพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย เช่นผู้ที่มีอายุมากความเสี่ยงในเรื่องการเจ็บป่วยจะมีมากกว่า ผู้สมัครที่มีอายุน้อย


 5. อาชีพ
 6. เพื่อการกำหนดความเสี่ยงภัยซึ่งมีผลต่อการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย หรือการพิจารณารับประกัน อาชีพที่มีความเสี่ยงสูงบริษัทอาจจะมีการกำหนดเบี้ยประกันภัยพิเศษเพิ่ม หรืออาจปฏิเสธการรับประกันภัย


 7. ประวัติส่วนตัว
 8. เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงภัยที่แม่นยำขึ้น บริษัทจะกำหนดให้ผู้สมัครบอกข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ประวัติครอบครัว โดยจะเป็นข้อมูลประวัติสุขภาพของผู้สมัครและบุคคลในครอบครัว เพราะโรคบางโรคสามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ เช่น โรคทาลัสซีเมีย, เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง ฯลฯ


 9. ฐานะและรายได้ของผู้สมัคร
 10. เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมระหว่างรายได้ของ ผู้สมัครและทุนประกันที่สมัครประกันชีวิตเพื่อให้สามารถรักษาความคงอยู่ของกรมธรรม์ บริษัทอาจพิจารณาให้มีการลดทุนประกันลงเพื่อความเหมาะสมกับฐานะการเงินและความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยของผู้สมัคร


 11. สุขภาพ
 12. เพื่อประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงภัยด้านสุขภาพของผู้สมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์หรือเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ อาจทำให้เบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรืออาจถูกปฏิเสธการรับประกันได้

หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาการสมัคร เรื่องฐานะทางการเงินตามประเภทของการประกันและวงเงินเอาประกัน

1. ประเภทบุคคลธรรมดา (Personal Insurance)

 1. ทุนประกันตั้งแต่ 1,000,000 – 3,000,000 บาท
  - บันทึกการตรวจสอบประวัติส่วนตัวของผู้ขอเอาประกันภัย
 2. ทุนประกันมากกว่า 3,000,000 – 6,000,000 บาท
  - บันทึกการตรวจสอบประวัติส่วนตัวของผู้ขอเอาประกันภัย
  - รายการบัญชีเงินฝาก (Statement) ย้อนหลังจากปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน
 3. ทุนประกันมากกว่า 6,000,000 บาท
  - บันทึกการตรวจสอบประวัติส่วนตัวของผู้ขอเอาประกันภัย
  - รายการบัญชีเงินฝาก (Statement) ย้อนหลังจากปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน
  - งบการเงิน (Financial Statement) (งบกำไร-ขาดทุน-งบดุล)
 4. หลักฐานประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น
  - สำเนาเอกสารหลักฐานการชำระภาษีเงินได้
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วน
  - สำเนาหนังสือบริคนห์สนธิ
  - สำเนาโฉนดที่ดิน

2. การประกันธุรกิจ (Business Insurance)

 1. ทุนประกันตั้งแต่ 1,000,000 – 3,000,000 บาท
  - บันทึกการตรวจสอบประวัติส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย
  - แบบสอบถามฐานะทางการเงิน
 2. ทุนประกันมากกว่า 3,000,000 บาทขึ้นไป
  - บันทึกการตรวจสอบประวัติส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย
  - แบบสอบถามฐานะทางการเงิน
  - งบการเงิน (งบกำไร-ขาดทุน-งบดุล)
  - สำเนาหนังสือบริคนห์สนธิ
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี)
เอกสารประกอบการพิจารณารับประกัน

1. ผู้สมัครประกันภัยอายุ 30 วัน - 5 ปี

 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตแบบผู้เยาว์
 • สำเนาสมุดบันทึกการเจริญเติบโตของผู้เยาว์ทุกหน้า พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสูติบัตรของผู้เยาว์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองผู้เยาว์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  ( กรณีบิดาหรือมารดาของผู้เยาว์เสียชีวิตแล้ว ให้แนบสำเนาใบมรณบัตรของบิดาหรือมารดา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร และสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ชำระเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันชีวิต (ที่ถ่ายชัดเจนอ่านหมายเลขบัญชีได้)
 • เบี้ยประกันภัย พร้อมสำเนาใบรับเงินชั่วคราว

2. ผู้สมัครประกันชีวิตอายุ 6 ปี - 14 ปี

 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตแบบผู้เยาว์
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองผู้เยาว์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  (กรณีบิดาหรือมารดาของผู้เยาว์เสียชีวิตแล้ว ให้แนบสำเนาใบมรณบัตรของบิดาหรือมารดา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร และสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ชำระเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันชีวิต (ที่ถ่ายชัดเจนอ่านหมายเลขบัญชีได้) เบี้ยประกันภัย พร้อมสำเนาใบรับเงินชั่วคราว

3. ผู้สมัครประกันอายุ 15 ปี - 65 ปี

 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตแบบสามัญ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอเอาประกันภัยพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  (กรณีสามีหรือภรรยาเสียชีวิตแล้วให้แนบสำเนาใบมรณบัตรของสามีหรือภรรยาพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง )
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอรับเงินผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคารและสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอเอาประกันภัยหรือของผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (ที่ถ่ายชัดเจนอ่านหมายเลขบัญชีได้)
 • อายุ 15-19 ปี หนังสือแจ้งความจำนงขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของผู้ชำระเบี้ยประกันภัยหรือของผู้ขอเอาประกันภัย
 • อายุ 20-65 ปี หนังสือแจ้งความจำนงขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของผู้ขอเอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัย พร้อมสำเนาใบรับเงินชั่วคราว

หมายเหตุ กรณีผู้ขอเอาประกันภัย , ผู้ปกครองของผู้เยาว์ มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล โปรดแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ