ผลประกอบการ และข้อมูลทางการเงิน อาคเนย์ประกันชีวิต

ข้อมูลทางการเงิน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) จำนวนเงิน

    (หน่วย ล้านบาท)

ทุนจดทะเบียน 2,200
สินทรัพย์รวม 53,553
เงินสำรองประกันภัย 44,525
เบี้ยประกันภัยรับรวม (ก่อนหักประกันต่อ) 6,067
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 4,200


เอกสารดาวน์โหลด

หัวข้อ ดาวน์โหลด
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปผช.1 ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 691.40 KB
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 9.78 MB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 166.28 KB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล แบบ ปผช. 1 รายปี ประจำปี 2563 10.40 MB
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 7.39 MB
รายงานประจำปี 2563 18.24 MB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 3.14 MB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 2.59 MB
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 10.42 MB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปผช.1 ประจำไตรมาส 3 ปี 2563 557.74 KB
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 7.93 MB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปผช.1 รายไตรมาสที่ 2 ปี 2563 541.72 KB

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ