ผลประกอบการ และข้อมูลทางการเงิน อาคเนย์ประกันชีวิต

ข้อมูลทางการเงิน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) จำนวนเงิน

    (หน่วย ล้านบาท)

ทุนจดทะเบียน 2,200
สินทรัพย์รวม 56,077
เงินสำรองประกันภัย 46,006
เบี้ยประกันภัยรับรวม (ก่อนหักประกันต่อ) 1,824
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 1,222


เอกสารดาวน์โหลด

หัวข้อ ดาวน์โหลด
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล แบบ ปผช. 1 รายปี ประจำปี 2565 927.15 KB
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 3.26 MB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 209.44 KB
รายงานประจำปี 2565 14.77 MB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปผช.1 ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565 592.96 KB
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 775.75 KB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปผช.1 ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565 597.09 KB
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 909.57 KB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปผช.1 ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 586.22 KB
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 885.06 KB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล แบบ ปผช. 1 รายปี ประจำปี 2564 1.13 MB
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 7.93 MB

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ